Home Appunti - Bilješke Nepravilnosti
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
Nepravilnosti PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Domenica 30 Agosto 2020 11:41

U skladu s ?lankom 42., stavkom 1., Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74. od 18.06.2014., broj 70. od 19.07.2017. i broj 98. od 16.10.2019.) , kojim se utvr?uje da ?lanovi udruge sami nadziru rad udruge, kao ?lan udruge prenosim:

NEKE NEPRAVILNOSTI IZNA?ENE U RADU TALIJANSKE UNIJE

koje, kao osvrti objavljeni na osobnom profilu društvene mreže Facebook, dokazuju ono o ?emu se govori u ?lanku Floriane Bulfon naslovljenom “Milijuni eura se svake godine isplate za potporu talijanskom identitetu u bivšoj Jugoslaviji. Ali nitko ne provjerava”, koji je objavljen 6. kolovoza 2020. na web stranici dnevnika “La Repubblica”.

1. OBNOVA SJEDIŠTA ZAJEDNICE TALIJANA U BALAMA. Talijanska država financirala je kupnju (270.000,00 eura) i naknadnu obnovu (1.640.484,23 eura) Kaštela Bembo (Pala?e Soardo-Bembo), prestižnog sjedišta Zajednice Talijana u Balama, a ukupni troškovi iznosili su 1.910.484,23 eura. Restrukturiranje je zapo?elo 2011. godine a procijenjeni trošak bio je od 1.106.536,69 eura (odabrani ponu?a? je tvrtka Vallis d.o.o. iz Umaga). Zatim su osnovnom ugovoru dodana 4 aneksa, i to: I aneks za iznos od 368.726,80 eura; II aneks za iznos od 5.523,02 eura (zbog pove?anja PDV-a); III aneks potpisan 2013; IV aneks za iznos od 41.158,19 eura; osim toga, potpisan je ugovor o nabavi namještaja i opreme na iznos od 124 062,55 eura. Natje?aj za restrukturiranje nije pokrenula Talijanska unija, u svojstvu vlasnika, ve? Narodno sveu?ilište u Trstu. Tako?er treba napomenuti da Pravilnik o natje?aju name?e ograni?enje od 25% iznosa osnovnog ugovora za daljnje pove?anje izdataka/troškova, dok zbroj I, II i IV aneksa uz dodatni trošak od 415.408,01 eura odgovara/?ini 37,54% osnovnog ugovora (s troškom od 1.106.536,69 eura). Osim toga, IV aneks odnosi se na obnovu krova i pro?elja Kaštela Bembo za dodatni iznos od 41.158,19 eura, a radi se o ve? planiranim i financiranim radovima u osnovnom ugovoru a koji su ponovno dodijeljeni istoj tvrtki Vallis. Tako?er treba napomenuti da je predsjednica Zajednice Talijana u Balama u to vrijeme (Rosanna Bernč, zakonski zastupnik subjekta kojem su namijenjeni radovi obnove) istovremeno je obavljala i funkciju ?lanice Izvršnog odbora (odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana) Talijanske unije, subjekta koji je vlasnik nekretnine, a ?iji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul. Zainteresirana osoba je istovremeno bila i u radnom odnosu s tvrtkom kojoj je dodijeljen ugovor za radove, Vallis d.o.o. iz Umaga. Stoga je navedena osoba poprimila trostruki profil: predsjednice Zajednice Talijana Bale (subjekta kojem su namijenjeni planirani radovi), ?lanice Izvršnog odbora Talijanske unije (subjekta vlasnika) i u radnom odnosu s tvrtkom Vallis kojoj je dodijeljeno izvršavanje radova, to jest koja je dobila ugovor. Treba napomenuti da je ?lan Izvršnog odbora Talijanske unije u mandatu 2006.-2010., Mauro Jurman, odlukom ?lanova društva od 19. studenoga 2013. prestao biti ?lan uprave s ovlastima za zastupanje tvrtke Vallis d.o.o. iz Umaga.

Datum objave na Facebook-u:  24. kolovoza 2020.

2. UGOVOR O DAVANJU U NAJAM NEKIH POSLOVNIH PROSTORA U SJEDIŠTU ZAJEDNICE TALIJANA U BALAMA. U ožujku 2015., Zajednica Talijana u Balama i tvrtka “Pleter usluge” d.o.o. iz Zagreba (?iji je osniva? Vlada Republike Hrvatske, a koja je svojevrsno outsourcing društvo Ministarstva obrane i Oružanih snaga koje pruža i ugostiteljske usluge) potpisali su ugovor kojim su pojedini prostori sjedišta Zajednice Talijana Bale dani u zakup ovoj tvrtki. Treba imati na umu da su nekretnine, koje su kupljene sredstvima talijanske države, u vlasništvu Talijanske unije, koja ih daje na korištenje raznim Zajednicama Talijana koje djeluju na teritoriju. Svaka odstupanja u na?inu korištenja moraju biti odobrena od strane Talijanske unije, koja mora odgovarati talijanskom Ministarstvu vanjskih poslova i me?unarodne suradnje. Nadalje, Konvencije potpisane s talijanskim Ministarstvom vanjskih poslova i me?unarodne suradnje izri?ito propisuju ugovornu odgovornost vlasnika zbog izostavljenog odobrenja talijanske države, ako se imovina djelomi?no ili u potpunosti oduzme od svoje glavne namjere, a to je uporaba za manjinu. Predmetni ugovor nije odobren od Talijanske unije, a potpisala ga je predsjednica Zajednice Talijana Bala, Rosanna Berné, koja je tada bila i ?lanica Izvršnog odbora Talijanske unije (odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana). U kratkom se vremenu ugovor pokazao kao ?isti gubitak za Zajednicu Talijana Bale. Talijanska unija (?iji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul) nije izvršila propisani nadzor u cijeloj operaciji, osim što je kasnije priznala (tek kad je situacija objavljena u medijima i ugovor raskinulo novo predsjedništvo Zajednice Talijana) da ugovor nije trebao biti zaklju?en i da u svakom slu?aju Talijanska unija nije zaprimila obavijest o potpisivanju tog ugovora. Time su priznali ozbiljnu nemarnost prema talijanskoj državi zbog neovlaštene promjene uporabe, a time dodatno narušili vlastitu vjerodostojnost. Naime, rukovodstvo Talijanske unije je u više navrata posje?ivalo iznajmljene prostorije u kojima su održali i službena doga?anja Unije. Što se ti?e pravilnosti i prikladnosti ugovora, nadzor revizora talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje tako?er je izostao.

Bilješka.

Isti?em tekst s naslovom “L’entrata dello Stato croato nella gestione del bene immobile dell’Unione Italiana, acquistato e restaurato con i mezzi finanziari dello Stato italiano” – “Ulazak hrvatske države u upravljanje nekretninama Talijanske unije, kupljene i obnovljene financijskim sredstvima talijanske države”, objavljen 25. kolovoza 2015. na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 24. kolovoza 2020.

3. NEPRAVILNOSTI ADMINISTRATIVNOG I RA?UNOVODSTVENOG UPRAVLJANJA ZAJEDNICE TALIJANA BALE. Novo predsjedništvo Zajednice Talijana u Balama, koje je stupilo na dužnost 2016. godine, zabilježilo je zna?ajan manjak novca u iznosu od otprilike 134.000,00 eura, koji je naslije?en od prethodnog rukovodstva Rosanne Berné (koja je tada tako?er bila ?lanica Izvršnog odbora Talijanske unije -odgovorna osoba za Koordinaciju svih Zajednica Talijana), s neposrednim negativnim posljedicama, ako ne i preprekama, na samu funkcionalnost udruge. Administrativno-ra?unovodstvene nepravilnosti u listopadu 2016. godine novo je predsjedništvo Zajednice Talijana prijavilo hvatskim vlastima koje su naložile potrebne istrage. Konkretno, navodno su utvr?ene nedostatne ili nepravilne naplate troškova, kao i financiranje aktivnosti ili usluga koje nikad nisu realizirane ili nisu dokumentirane, a i sukob interesa izme?u predsjednice i korisnika inicijativa koje su financirane, a kona?no i izostanak fakturiranja sredstava fondova koji su povremeno ispla?ivani Zajednici Talijana u Balama. Samo kao primjer, Talijanska unija je uplatila 22.500,00 eura Zajednici Talijana Bale za objavljivanje monografije, koja nije realizirana; u izvještaju projekta to se opravdava s ponudom zagreba?ke tvrtke “Scapen”, na ?ije ime ne postoji nijedna faktura. Umjesto toga postoji jedna druga faktura tvrtke “Berné grupa d.o.o.” u vlasništvu brata tadašnje predsjednice Zajednice Talijana Bale. Pored toga, izme?u 2012. i 2014., Talijanska unija (?iji su zakonski zastupnici bili Furio Radin i Maurizio Tremul) je uplatila 51.642,91 eura Zajednici Talijana Bale radi pokrivanja troškova poslovanja. Od tog iznosa, Zajednica Talijana Bale podnijela je redoviti izvještaj Talijanskoj uniji za samo 8.556,23 eura. A Talijanska unija nije imala nikakvih prigovora na nepridržavanje Zajednice Talijana Bale, krše?i time odredbe Koordinacijskog odbora -u kojem sjede predstavnici talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje- ali i odluka same Talijanske unije. Prema tim odredbama “korisnici su obvezni izvještavati Talijansku uniju o korištenju dodijeljenih sredstava uz predo?enje akata i prate?e dokumentacije o troškovima, prevedenim na talijanski jezik i ovjerenim od strane zakonskog zastupnika korisnika”. Unato? ?injenici da je izvještavanje neophodan uvjet kako bi se moglo pristupiti narednim kvotama financiranja, Talijanska unija je nastavila s isplatom financijskih sredstava, a sve to bez da je ra?unovodstveni propust uo?io niti revizor talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje. Zaklju?no, 23. srpnja 2020. Skupština Talijanske unije odobrila je potpisivanje ugovora o financijskom zajmu Zajednici Talijana u Balama za pokrivanje njenih obveza prema Poreznom uredu Ministarstva financija za porezni dug koji je na dan 31. sije?nja 2020. iznosio 369.912,55 kuna (po?etni dug) i 114.402,55 kuna (zatezna kamata), tj. u ukupnom iznosu od 484.315,10 kuna (: 7,5 = 64.575,35 eura).

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020.

Bilješka.

Dana 9. rujna 2020., Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola objavilo je  (na svojoj službenoj stranici internet: http://www.dorh.hr/pul09092020) sljede?e Priop?enje:

«Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola. Doneseno rješenje o provo?enju istrage protiv 45-godišnjakinje i 35-godišnjaka. Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola je krajem srpnja 2020. godine donijelo rješenje o provo?enju istrage (rješenje je postalo pravomo?no 31. kolovoza 2020.) protiv prvookrivljene 45-godišnje državljanke Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da bi po?inila produljeno kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 52. Kaznenog zakona, kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. i 2. KZ-a, kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. KZ-a, dva produljena kaznena djela krivotvorenjem službene ili poslovne isprave iz ?l. 279. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 52. KZ-a, kazneno djelo neisplate pla?e iz ?l. 132. st. 1. KZ-a i kazneno djelo povrede obveze vo?enja trgova?kih i poslovnih knjiga iz ?l. 248. st. 1. KZ-a, te protiv drugookrivljenog 35-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske zbog postojanja osnovane sumnje da bi po?inio produljeno kazneno djelo pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti iz ?l. 291. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 38. i 52. KZ-a i produljeno kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave iz ?l. 279. st. 1. i 2. u svezi s ?l. 52. KZ-a. (9. 9. 2020.). Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljena 45-godišnjakinja od 15. travnja 2010. do 6. velja?e 2014. godine, kao predsjednica jedne udruge iz Bala; u nakani da pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist trgova?kom društvu sa sjedištem u Balama (drugookrivljeni 35-godišnjak je osniva? društva i ?lan uprave), a na štetu udruge iz Bala; dala bez pla?anja naknade za korištenje navedenom trgova?kom društvu poslovni prostor koji se nalazi u zakupu udruge pribavivši mu na navedeni na?in nepripadnu imovinsku korist na ime nepla?ene podzakupnine u iznosu od najmanje 40.000,00 kuna, na štetu udruge u tom iznosu. Osnovano se sumnja da je prvookrivljenica nalagala banci da s ra?una udruge u korist ra?una navedenog trgova?kog društva, provodi uplate za neobavljene usluge i nabavku robe, znaju?i da navedene usluge i nabavka robe ne?e ni biti obavljene, odnosno roba ne?e biti nabavljena, što je banka i u?inila, ?ime je pribavila nepripadnu imovinsku korist trgova?kom društvu iz Bala u iznosu od 226.997,43 kune. Osnovano se sumnja da joj je drugookrivljenik pomogao u ?injenju navedenog kaznenog djela na na?in da je, kako bi prikrio takvo njezino protupravno postupanje, kao ?lan uprave navedenog društva izdavao fiktivne ra?une. Postoji osnovana sumnja da je prvookrivljena 45-godišnjakinje kao predsjednica udruge iz Bala  od 30. sije?nja 2013. do 25. svibnja 2015., u nakani da si pribavi veliku nepripadnu imovinsku korist, a na štetu udruge iz Bala, nalagala banci da joj se s ra?una udruge provode gotovinske isplate te isplate u korist njenog ra?una, što je banka i u?inila, pa kako je iznos od 161.156,39 kuna iskoristila za svoje privatne potrebe i nije ga vratila društvu, tako si je na navedeni na?in pribavila nepripadnu imovinsku korist u navedenom iznosu, na štetu udruge. Osnovano se sumnja da je 9. srpnja 2014., u nakani da pribavi nepripadnu imovinsku korist pravnoj osobi iz Republike Italije, naložila banci da s ra?una udruge u korist ra?una ureda ovlaštenog inženjera gra?evinarstva plati ra?un za obavljene usluge ?iji je naru?itelj i korisnik pravna osoba iz Republike Italije, što je banka i u?inila, pa je na taj na?in pravnoj osobi iz Republike Italije pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 8.500,00 kuna, na štetu udruge iz Bala. Osnovano se sumnja i da je od 22. travnja 2013. do 16. travnja 2016., kako bi opravdala nenamjensko trošenje i refundaciju nov?anih sredstava primljenih od udruge iz Rijeke, sastavljala i podnosila udruzi iz Rijeke izvješ?a u kojima je prikazivala utrošak sredstava udruge iz Bala koji u stvarnosti nije u?injen kako je to prikazala; te da je od 1. rujna 2013. do 16. travnja 2016. krivotvorila putne naloge na ime djelatnice udruge iz Bala za obavljena službena putovanja koja nisu stvarno obavljena; kao i da nije isplatila ugovorene pla?e za ožujak i travanj 2016. godine za dvije djelatnice udruge iz Bala oštetivši time jednu djelatnicu za ukupan iznos od 10.384,94 kuna, a drugu za ukupan iznos od 7.325,02 kune; i da od 2014. do 16. travnja 2016. nije vodila knjigovodstvo udruge iz Bala niti propisane poslovne knjige».

4. UGOVOR O RADU SA SAMIM SOBOM. U skladu sa Statutom Talijanske unije sa sjedištem u Kopru, koordinator (od 1998., to jest oduvijek, je Maurizio Tremul) je njen službeni predstavnik, koji može imati kao zamjenika dodatnog koordinatora (trenutno je to Marin Corva). Pored toga što je koordinator (s ?etverogodišnjim mandatima) Talijanske unije u Kopru, Tremul je i jedan od njenih zaposlenika s ugovorom o radu na neodre?eno vrijeme, od 7. velja?e 2019. godine, kao stru?ni savjetnik i šef administrativnog ureda i ureda za Europu. Stoga, Maurizio Tremul je kao koordinator vlastiti poslodavac, a kao zaposlen je zaposlenik samoga sebe kao poslodavca. Pretpostavlja se da je ugovor o radu na neodre?eno vrijeme sa stru?nim savjetnikom potpisao zamjenik koordinatora, koji je zauzvrat “podre?en” koordinatoru Tremulu, koji je zaposlen kao zaposlenik samoga sebe. Takva profesionalizacija na neodre?eno vrijeme nije niti predstavljena Skupštini Talijanske unije, niti je tamo raspravljena, niti prihva?ena (niti prije, niti naknadno ratifikacijom). Ukratko, radi se o pravom neredu koje financira talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje putem rije?ke Talijanske unije, koja dobiva sredstava od Ministarstva putem Narodnog sveu?ilišta u Trstu. Biti istovremeno, poput pravog kontorcionista (bi?a od gume), rukovodilac i zaposlenik, mogu?e je samo unutar Talijanske unije, zahvaljuju?i financijskim sredstvima Italije. Što se ti?e troškova Talijanske unije u Kopru, na temelju financijskog izvještaja za 2019. godinu, zabilježeni su prihodi i rashodi u iznosu od 221.000,00 eura; radi se o pretjeranom iznosu, ako se uzmu u obzir provedene aktivnosti i broj zaposlenih, tj. troje zaposlenika. Konkretno, 114.000,00 eura potrošeno je za isplatu pla?a potonjih, što je znatno iznad prosje?ne neto pla?e u Sloveniji koja prema službenim podacima iznosi oko 1.000,00 eura, dok su 3 zaposlenika Talijanske unije u Kopru koštala 38.000,00 (114.000,00: 3) godišnje po osobi i 3.166,00 eura mjese?no bruto. Valja još napomenuti da zakonski predstavnici Talijanske unije u Rijeci su Maurizio Tremul kao njen predsjednik (uz mjese?nu neto naknadu od 480,00 eura) i Marin Corva kao predsjednik Izvršnog odbora (u radnom odnosu na odre?eno vrijeme dok obnaša funkciju, s pla?om i dodatnom mjese?nom neto naknadom od 480,00 eura, te nakon toga s ugovorom o radu na neodre?eno kao njen zaposlenik). Nažalost, razina vodstva Talijanske nacionalne zajednice s vremenom je jako opala, kako s profesionalnog tako i s eti?kog stajališta, a kriterij za odabir vodstva je sada uglavnom kalibriran više prema pridržavanju volji ?elnika nego li na samoj pripremljenosti kandidata. Tamo se uglavnom djeluje ne iz uvjerenja, ideja, ideala, osje?aja pripadnosti, ve? isklju?ivo radi vlastite osobne koristi. Ovo je gorak i tužan zaklju?ak.

Bilješka.

Što se ti?e prakse “ugovora o radu sa samim sobom” i “lažnog ili nelegitimnog predstavništva”, ali u razli?itim okolnostima, isti?em tekstove koje sam poslao tadašnjem Odboru jamaca, za žalbe i nadzor Talijanske unije, to jest: -“Maurizio Tremul e il suo contratto di lavoro con se stesso” - “Maurizio Tremul i njegov ugovor o radu sa samim sobom”, objavljen 3. studenoga 2014. na mojoj web stranici; -i “La falsa o illegittima rappresentanza di Maurizio Tremul” - “Lažna ili nelegitimna zastupljenost Maurizija Tremula”, objavljen 10. ožujka 2015. na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020.

5. NOVINSKO-IZDAVA?KA USTANOVA EDIT IZ RIJEKE, koja izme?u ostalog izdaje dnevnik “La Voce del Popolo”, izdava?ka je ku?a Talijanske nacionalne zajednice, putem koje ova potonja ostvaruje pravo na informacije na maternjem jeziku. Njezin jedini osniva? je Talijanska unija iz Rijeke. Sukladno ?lanku 36. Statuta EDIT-a, ustanovom upravlja Upravno vije?e koje ima 7 ?lanova, od kojih je 5 predstavnika osniva?a, a imenuje ih Skupština Talijanske unije. Županijski sud u Rijeci u lipnju 2015. osudio je tadašnjeg direktora EDIT-a Silvija Forzu na tri godine zatvora zbog zlouporabe položaja i ovlasti, izri?u?i mu kao sigurnosnu mjeru zabranu obavljanja dužnosti na rukovode?im  mjestima u novinsko-uredni?kim djelatnostima u razdoblju od deset godina. Silvio Forza kao direktor EDIT-a od 16. travnja 2011. do 1. sije?nja 2014. koristio se kreditnim karticama tvrtke za pla?anje privatnih ra?una i podizanje gotovine na bankomatima za osobne potrebe, a tako?er iz blagajne ustanove podizao je novac na ime predujma za nadoknadu službenih putovanja, što nije opravdao putnim nalozima niti ra?unima, a oštetio je EDIT za iznos od 379.419,48 kuna (: 7,5 = 50,589,26 eura). Silvio Forza priznao je krivnju i pokajao se te izjavio da želi vratiti ukradeni novac, nakon ?ega mu je zatvorska kazna smanjena na 2 godine, od kojih je jedna pretvorena u uvjetnu osudu, ostala je naknada štete, a razdoblje zabrane obavljanja rukovode?ih poslova je prepolovljeno, presudom Vrhovnog suda. Iznena?uje ?injenica da je Talijanska unija trebala svakodnevno biti informirana o cijelom stanju unutar ove ustanove koju nadzire i trebala je sprije?iti pretrpljenu štetu; ako se to nije dogodilo, odgovornost se ne može pripisati samo petorici predstavnika Talijanske unije u Upravnom vije?u, nego i onima koji su ih imenovali, smatraju?i ih prikladnim za obnašanje te dužnosti, tj. Skupštini i Izvršnom odboru Talijanske unije, a to su predsjednici Talijanske unije Furio Radin i Maurizio Tremul. Radi se o ozbiljnoj upravlja?koj odgovornosti koja se ne može poricati, kao što je u?injeno, jer nisu bili obaviješteni, a što predstavlja otežavaju?u a ne olakšavaju?u okolnost i podiže ozbiljne sumnje u na?inu upravljanja sredstvima koja su primljena, izme?u ostalog od talijanske države. Informativno, EDIT se sveo na tiskanje dnevnih novina “La Voce del Popolo” s prosje?nom tiražom od oko 1.600 primjeraka, od ?ega: -35% je neprodano i uništeno, -50% su primjerci koji se besplatno distribuiraju putem “ugovorenih pretplata”, a troškovi tiskanja i distribucije pokrivaju se javnim novcem Talijanske Republike, a -15% su prodane kopije.

Bilješka.

U vezi s tim, želim istaknuti tekstove: -“Nepravilnosti i nezakonitosti u poslovanju Novinsko-izdava?ke ustanove EDIT iz Rijeke”, objavljen 10. velja?e 2014. na mojoj web stranici; -“Č indubbia la responsabilitŕ penale di Silvio Forza ma č anche indubbia la responsabilitŕ politica di Furio Radin e Maurizio Tremul” - “Neupitna je kaznena odgovornost Silvija Forze, ali je neupitna politi?ka odgovornost Furia Radina i Maurizia Tremula”, objavljen 16. lipnja 2015. na mojoj web stranici; i –“Errol Superina ha causato un mancato introito di circa 500.000,00 euro all’EDIT” - “Errol Superina uzrokovao je EDIT-u gubitak od oko 500.000,00 eura”, objavljen 31. ožujka 2016, na mojoj web stranici.

Datum objave na Facebook-u: 25. kolovoza 2020. godine.

6. NEPOŠTIVANJE NA?ELA EKONOMI?NOSTI I U?INKOVITOSTI. Zahvaljuju?i financijskim sredstvima talijanske države, razne Zajednice Talijana raspolažu s funkcionalnim sjedištima prilago?enim potrebama za obavljanje društveno-kulturnih i drugih aktivnosti. U nekim slu?ajevima, na?ini kupnje i obnove nekretnina nisu ispoštovali na?ela ekonomi?nosti i u?inkovitosti administrativnog djelovanja. Kao primjer, navode se podaci koji se odnose na kupnju i obnovu sjedišta Zajednice Talijana u Vižinadi, op?ini u unutrašnjosti Istre s 1.155 stanovnika, od kojih je 90 na posljednjem popisu stanovništva izjavilo da im je talijanski maternji jezik, dok udruga ima 227 ?lanova. Nekretnina, kupljena 2001. za 56.519,91 eura, a sve?ano otvorena 5. prosinca 2014., ima unutarnju površinu od 216 m2 i vanjsku površinu od 275 m2, to jest ukupno 491 m2. Za radove na obnovi utrošen je iznos od 828.749,61 eura, od ?ega je 489.092,82 eura financiralo Narodno sveu?ilište u Trstu, a 339.656,79 eura Talijanska unija iz Rijeke. Na namještaj i opremu potrošeno je 72.836,39 eura. Sveukupno, zahvat je koštao 958.105,91 eura. Stoga, trošak obnove prosje?no se može procijeniti na 1.687,88 eura po m2, dok se ukupni trošak zahvata procjenjuje na 4.220,73 eura za svakog ?lana Zajednice Talijana, odnosno 10.645,62 eura za svakog stanovnika kojemu je talijanski maternji jezik. Postoje i drugi sli?ni slu?ajevi, poput sljede?ih: -kupnja i obnova sjedišta (Pala?a Pretorio) Zajednice Talijana u Cresu koja je uklju?ivala ulaganje iznad milijun eura, u osnovi 612 m2 za potrebe 241 ?lana Zajednice (uz ukupan trošak koji se može procijeniti na više od 4.150,00 eura za svakog ?lana); -kupnja i obnova sjedišta (Kaštel Bembo) Zajednice Talijana u Balama, a koji zahvat je uklju?ivao ulaganje ve?e od 2 milijuna eura, u ovom slu?aju radi se od 800 m2 za potrebe 425 ?lanova Zajednice (uz ukupan trošak koji se procjenjuje na više od 4.706,00 eura za svakog ?lana). Suprotno tome, najve?a Zajednica Talijana sa 7.220 ?lanova, Zajednica Talijana u Rijeci, i dalje nema sjedište i mora godišnje pla?ati najam u iznosu od 17.000,00 eura. Iz gore prikazanih slu?ajeva vidljiv je nedovoljan ili manjkav nadzor talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, Talijanske unije i Narodnog sveu?ilišta u Trstu. Nadzor je predvi?en i primjenjivim zakonodavstvom, s ciljem da se usmjeri na dva razli?ita, ali povezana podru?ja: pravilnost upravljanja javnim sredstvima i djelotvornost zahvata/intervencija radi u?inkovite zaštite talijanske manjine. Pokazalo se da je takva kontrola ograni?ena samo na provjeru kona?nih stanja tokova prihoda, rashoda i zaliha, a ne i na u?inkovitost ulaganja.

Datum objave na Facebook: 25. kolovoza 2020.

7. KRŠENJA TALIJANSKOG ZAKONA. Zakon 73/2001, uz produženje i refinanciranje izdvajanja u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj iz Zakona 19/1991, utvr?uje da se ta dodjela sredstava regulira konvencijom (sporazumom) izme?u Ministarstva vanjskih poslova, Talijanske unije iz Rijeke i Narodnog sveu?ilišta u Trsta, za intervencije “u podru?ju obrazovanja, kulture, informiranja kao i, do najviše 20% godišnjeg izdvajanja, na društveno-ekonomskom podru?ju”. Cilj kojem se teži, kao što je objašnjeno u ilustrativnom izvješ?u Zakona 73/2001, bio je i jest zaštita povijesne, kulturne i gospodarske baštine talijanske manjine na podru?jima koji su ustupljeni bivšoj Jugoslaviji, ja?aju?i tako njenu pregovara?ku mo? u odnosu na slovenske i hrvatske vlasti. U tehni?ko-financijskom izvješ?u istog zakona izri?ito je nazna?eno da ?e sredstva biti namijenjena za podršku školskoj mreži, kao i za onu kulturnih institucija talijanske manjine te da, iako u to vrijeme nije bilo mogu?e pružiti detaljne informacije o na?inu korištenja dodijeljenih sredstava, no “vrsta intervencija bit ?e podijeljena u dvije kategorije: a) kupnja, obnova i opremanje sjedišta Zajednica (kojih je više od 43 u istarskoj regiji), školskih zgrada, kao i nekretnina namijenjenih za kulturne institucije manjine; b) doprinosi i potpore za realizaciju studija, istraživanja i analiza biti ?e dodijeljeni zajedni?kim institucijama, subjektima i institutima iste manjine”. Brojni od financiranih projekata nisu uklju?eni u nijednu od gore spomenutih dviju vrsta predvi?enih Zakonom, tj. radi se o projektima koji nisu u skladu s odredbama Zakona, poput ovih navedenih u nastavku: 1. projekt u korist TV Kopra-Capodistria, koji se odnosi na digitalno emitiranje talijanskih programa RTV Slovenije, u iznosu od 149.000,00 eura, jer financiranje nije namijenjeno subjektu ili instituciji ili emiteru manjine, ve? ono djeluje u sklopu državne RTV Slovenije”; 2. projekt “Kulturni doga?aji” u iznosu od 84.400,00 eura, budu?i da se financiranje odnosi na doga?aje koje organiziraju diplomatsko-konzularna predstavništva Italije u Sloveniji i Hrvatskoj, a ne talijanska manjina; 3. projekt “Okupljanje Talijanske nacionalne zajednice” u iznosu od 130 924,00 eura, jer to nije bio skup manjine, ve? nastup Renza Arborea i Talijanskog orkestra (održan 5. rujna 2015. u Pulskoj Areni), besplatno ponu?en pripadnicima talijanske manjine i svim gra?anima, i kao takav ne može se podvesti pod “studije, istraživanja i analize”; 4. projekt IRCI (Regionalni zavod za istarsko-rije?ku-dalmatinsku kulturu iz Trsta) s doprinosom od 30 000,00 eura za zaštitu groblja, budu?i da institut sa sjedištem u Trstu i koji pripada Regiji Friuli Venezia Giulia, nije manjinski subjekt i stoga ne spada u vrste i tipologije utvr?ene Zakonom, tim više što isti dobiva godišnju financijsku potporu na temelju Zakona 72/2001; 5. izdvajanje u iznosu od 149.372,00 eura za dovršetak Muzeja egzodusa u korist IRCI-a iz Trsta; 6. izdvajanje u iznosu od 149.973,00 eura za obnovu sjedišta Narodnog sveu?ilišta u Trstu; 7. izdvajanje u iznosu od 83.160,00 eura udruzi iz Pordenonea “Cielo Terra Mare” za izradu dokumentarnih filmova o Talijanskoj nacionalnoj zajednici u Istri, Dalmaciji i Crnoj Gori; itd.

Bilješka.

Kao informaciju i primjer isti?em tekstove: “Renzo Arbore come testimonial della campagna elettorale del deputato Furio Radin a spese della Direzione generale per l’Unione Europea del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e pertanto violando la Legge n. 73/2001” - “Renzo Arbore kao svjedo?anstvo o predizbornoj kampanji zastupnika Furia Radina na trošak Generalne uprave za Europsku uniju Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, ?ime se krši Zakon br. 73/2001”, objavljen 2. rujna 2015. na mojoj web stranici; “Unione Italiana: per l’Associazione ‘Cielo Terra Mare’ di Pordenone ben 108.160,00 euro!” - “Talijanska unija: 108.160,00 eura za udrugu iz Pordenonea 'Cielo Terra Mare!”, objavljen 12. travnja 2011. na mojoj web stranici .

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020. godine.

8. OZBILJNA MANJKAVOST (NEISPUNJENA OBAVEZA) TALIJANSKE UNIJE. Dana 31. prosinca 2012. talijansko Ministarstvo vanjskih poslova uplatilo je Talijanskoj uniji iznos od 281.818,28 eura radi dodjele kumulativnih i pojedina?nih bonusa za kupnju knjiga (borse libro) u Italiji u korist oko 2.000 korisnika, u skladu s Konvencijama izme?u Ministarstva vanjskih poslova i Talijanske unije za 2008. i 2009. godinu. Dodijeljeni iznos ostao je neiskorišten više od dvije godine na bankovnom ra?unu Talijanske unije, a njena je Skupština 26. velja?e 2015. odobrila preusmjeravanje 256.508,29 eura od navedenog iznosa Novinsko-izdava?koj ustanovi EDIT iz Rijeke. Preraspodjela sredstava je zatim odobrena 31. ožujka 2015. godine od strane Koordinacijskog odbora za aktivnosti u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj. Dakle, Talijanska unija nije provela programe rada i financijske planove za 2008. i 2009., koje je odobrila Skupština, njezino najviše predstavni?ko i odlu?uju?e tijelo, te je tako?er postupila u suprotnosti s Konvencijama koje utvr?uju da samo “u slu?aju nastale, stvarne i utvr?ene nemogu?nosti provo?enja inicijative predvi?ene ovom ili prethodnim Konvencijama, tijelo odgovorno za provedbu intervencije (u ovom slu?aju Talijanska unija) ?e odmah obavijestiti talijansko Ministarstvo vanjskih poslova koje ?e, putem Koordinacijskog odbora, istražiti -u svrhu eventualnog odobrenja- razli?ite mogu?nosti predložene za korištenje sredstava”. U ovom slu?aju do preraspodjele (preusmjeravanja sredstava) nije došlo zbog nastale, stvarne i utvr?ene nemogu?nosti dodjele bonusa za kupnju knjiga (borse libro). Stoga se takvo ponašanje smatra neopravdanim, jer proizlazi iz o?igledne nekorektnosti i zaobilaženja pravila od strane Talijanske unije, koja je tako prekršila prava oko 2.000 korisnika od 2008. do danas, za svaku pojedinu godinu, 13 uzastopnih godina. Zaklju?uje se da je Talijanska unija radije dodijelila ta sredstva EDIT-u, tvrde?i da je to u?injeno za prijevod i tiskanje školskih udžbenika -što ne odgovara “?injenicama”, budu?i da EDIT-u za ovu istu svrhu financijska sredstva osigurava hrvatsko Ministarstvo obrazovanja, s izuzetkom potpore za 2013. koja im nije dodijeljena jer EDIT nije dostavio izvještaj o utrošku sredstava za prethodnu 2012. godinu. Dana 9. ožujka 2015. podnio sam žalbu Odboru jamaca, za žalbe i nadzor Talijanske unije, koji je 18. ožujka 2015., nakon što je pregledao dokumentaciju i mišljenje odvjetnika Talijanske unije, odbio žalbu bez ikakvog pismenog obrazloženja.

Bilješka.

U vezi s tim, isti?em sljede?e tekstove: “Dal 2010 al 2015 l’EDIT ha ricevuto 15.436.657,62 euro dai contribuenti italiani, croati e sloveni” - “Od 2010. do 2015. EDIT je dobio 15.436.657,62 eura od talijanskih, hrvatskih i slovenskih poreznih obveznika”, objavljen 15. svibnja 2016. na mojoj web stranici; -“Errol Superina ha causato un mancato introito di circa 500.000,00 euro all’EDIT” - “Errol Superina uzrokovao je EDIT-u gubitak od oko 500.000,00 eura”, objavljen 31. ožujka 2016. na mojoj web stranici; -“’La Voce del Popolo’: il 39,1% della tiratura l’anno č mandato al macero! Le 244.422 copie comportano una spesa ingiustificata di 240.562,76 euro l’anno” - “La Voce del Popolo: 39,1% godišnjeg tiraža šalje se na uništenje! 244.422 primjerka uklju?uju neopravdani izdatak od 240.562,76 eura godišnje”, objavljen 23. ožujka 2016. na mojoj web stranici; -“L’irresponsabile inadempienza del Presidente e della sua Giunta esecutiva” - “Neodgovorna manjkavost predsjednika i njegovog Izvršnog odbora”, tekst koji sam tada poslao Odboru jamaca, za žalbe i nadzor Talijanske unije i objavio 10. ožujka 2015. na svojoj web stranici; -itd.

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020.

9. KRŠENJA KONVENCIJA. Konvencije izme?u Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, Talijanske unije u Rijeci i Narodnog sveu?ilišta u Trstu, koje se potpisuju svake godine, predvi?aju da u slu?aju nastale i utvr?ene nemogu?nosti provedbe inicijative koja je ve? financirana, tijelo odgovorno za provedbu projekta (Talijanska unija iz Rijeke ili Narodno sveu?ilište u Trstu) dužno je odmah izvijestiti Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje radi autorizacije nove raspodjele sredstava, takozvane preraspodjele (“ridestinazione”). Preraspodjela je uobi?ajena praksa Talijanske unije, kao što je uobi?ajena praksa i izostavljanje pravodobnog zahtjeva Ministarstvu radi preraspodjele, što dovodi do nakupljanja likvidnosti, ponekad znatne, na bankovnim ra?unima iste Talijanske unije. Na primjer, prema Financijskom izvještaju talijanske državne uprave za 2010., a posebno prema završnom ra?unu Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, stavka izdataka za inicijative u korist talijanske manjine u bivšoj Jugoslaviji zabilježila je rashode u iznosu od 2.187.214,20 eura i neutrošena sredstva u iznosu od 8.118.085,22 eura. Radi se o neobi?nom gomilanju financijskih sredstava tijekom godina prema Zakonu 73/2001, to jest o sredstvima koja su podložna naknadnim preraspodjelama, ?ak iako u nekim slu?ajevima nisu nastale nemogu?nosti provo?enja prethodno odobrenih intervencija. Koordinacijski odbor, 27. sije?nja 2011., odobrio je preraspodjelu nepotrošenih sredstava koja se odnose na Konvencije 1999.-2008., a koja se odnosila na ?ak 22 intervencije, u ukupnom iznosu od 7.326.841,87 eura. Treba istaknuti da se praksa preraspodjele, koja je Konvencijama predvi?ena kao izvanredna i koja je, kao što je ve? spomenuto, postala uobi?ajena, primjenjuje se i retroaktivno, na ugovore iz prethodnih godina koji su ostali bez tada predvi?enog odobrenja Ministarstva, što je u mnogim slu?ajevima dovelo do nakupljanja sredstava -?ak i u nedostatku “nastale, stvarne i utvr?ene nemogu?nosti provo?enja inicijativa”- a koje je odobrio Koordinacijski odbor (tj. Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje - Generalna uprava za zemlje Europe), dakle krše?i odnosne pojedina?ne godišnje Konvencije izme?u Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, Talijanske unije i Narodnog sveu?ilišta u Trstu. Valja napomenuti da je od 31. svibnja 2011. do 31. prosinca 2012. na taj na?in ispla?eno otprilike 10.500.000,00 eura, tako nagomilanih sredstva koja su Talijanskoj uniji omogu?ili nenormalnu mo? potrošnje. Navedeno otkriva sustavni propust nadzora Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, a tome treba dodati i nedostatak provjera vezanih za fond za upravljanje a u svezi nerealiziranih projekata. Od 2010. nadalje, Konvencije predvi?aju paušalni fond od 10% od ukupnog iznosa odobrenog projekta, kako bi se pokrili troškovi upravljanja za njegovu provedbu. Prethodno je za dobivanje tih sredstava bilo potrebno podnijeti posebno financijsko izvješ?ivanje. Tako?er za fond za upravljanje, kao i za preraspodjele, nova odredba primijenjena je retroaktivno, ?ime su uklonjeni nadzori Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje. O troškovima iz fonda za upravljanje samostalno odlu?uju Talijanska unija i Narodno sveu?ilište u Trstu, ?ak i ako se sredstva odnose na nerealizirane projekte ili projekte iz preraspodjela, a po tom pitanju ne postoje provjere Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje.

Datum objave na Facebook-u: 26. kolovoza 2020. godine.

10. ZASTUPNIK FURIO RADIN PODRŽAVA VLADU KOJA NE POŠTUJE UGOVOR IZME?U REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRAVIMA MANJINA. Dana 18. prosinca 2019. godine, dostavio sam Vladi obavijest o neispravnoj uporabi naziva Grada i naselja “Rovinj-Rovigno”, odnosno uporabi protivnoj Ustavu i zakonu (konkretno o uporabi samo hrvatske ina?ice “Rovinj”, bez talijanske ina?ice “Rovigno”), od strane trgova?kih društava u nazivima njihovih poslovnih objekata te podnio zahtjev za poduzimanje mjera za zakonito postupanje, odnosno da se neposredno naloži primjena Ustava i zakona na podru?ju jedinice lokalne samouprave koja je Statutom propisala ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika i na?ine ostvarivanja na?ela dvojezi?nosti. Obavijest i zahtjev s obrazloženjem dostavio sam i, na znanje, na talijanskom jeziku, Ministarstvu vanjskih poslova i me?unarodne suradnje Talijanske Republike. Nakon toga dostavio sam trinaest požurnica (i to dana 23. velja?e, 27. ožujka, 26. travnja, 8. svibnja, 24. svibnja, 31. svibnja, 3. lipnja, 12. lipnja, 18. lipnja, 26. lipnja, 2. srpnja, 9. srpnja i 16. srpnja 2020.) uz zamolbu da se Vlada Republike Hrvatske o istima o?ituje. Nakon sedam mjeseci, dana 20. srpnja 2020. godine, zaprimio sam odgovor Ministarstva uprave, to jest ministra dr. sc. Ivana Malenice (dopis je datiran 15. srpnja 2020., u prilogu). U odgovoru se navode zakonske odredbe na koje se i ja pozivam u svom zahtjevu, ali se ne spominje Ugovor izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, a pogotovo njegov ?lanak 2., koji glasi: “Republika Hrvatska obvezuje se jam?iti poštovanje prava talijanske manjine ste?enih na temelju me?unarodnih ugovora i unutarnjega pravnog poretka države prednice na podru?ju Republike Hrvatske, kao i poštovanje novih prava talijanske manjine sadržanih u unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske”. U unutarnjem pravnom poretku države prednice na podru?ju Republike Hrvatske, bila je propisana potpuna primjena na?ela dvojezi?nosti (ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika) izri?ito i od strane privatnih poslodavaca na podru?ju Rovinja-Rovigno. U odgovoru Ministarstva uprave, na kraju, se tvrdi da u “konkretnom slu?aju predstavka se odnosi na nazive objekata u vlasništvu trgova?kih društava, a koji nazivi ne sadrže naziv Grada, odnosno Rovinj-Rovigno” te da “slijedom citiranih odredbi ... nema pravnog osnova, odnosno uporišta za izneseno stajalište u predmetnoj predstavci, prema kojem bi u konkretnom slu?aju postojala obveza korištenja zakonom utvr?enog službenog naziva Grada u nazivima objekata u vlasništvu trgova?kih društava”. Navedena obaveza proizlazi upravo iz ?lanka 2. Ugovora izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina koji, u skladu s ?lankom 141. Ustava Republike Hrvatske, kao “me?unarodni ugovor koji je sklopljen i potvr?en u skladu s Ustavom i objavljen, a koji je na snazi, ?ini dio unutarnjega pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona, a njegove se odredbe mogu mijenjati ili ukidati samo uz uvjete i na na?in koji su u njemu utvr?eni, ili suglasno op?im pravilima me?unarodnog prava”. Ukratko, stav Ministarstva uprave nije u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o potvr?ivanju Ugovora izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakonom o podru?jima županija, gradova i op?ina u Republici Hrvatskoj i Statutom Grada Rovinja-Rovigno. Napominje se da od 2003. godine zastupnik talijanske manjine u Hrvatskom saboru, uz bezuvjetnu podršku Talijanske unije sa sjedištem u Rijeci, podupire hrvatske Vlade koje nisu poštivale i provodile Ugovor izme?u Republike Hrvatske i Talijanske Republike o pravima manjina. Utvr?uje se i osu?uje da je talijanska nacionalna zajednica kažnjena od stupanja na snagu Ugovora 1998. do danas, to jest ve? 22 godine za redom (budu?i da do danas Ugovor nije proveden, primijenjen, realiziran) a odgovornost za neprimjenjivanje Ugovora snose stranke potpisnice, Hrvatska i Italija (posebno Ministarstva vanjskih poslova Italije i Hrvatske), i rukovodstvo koje zastupa (pretendira zastupati, jer postiže slab izborni konsenzus i, posljedi?no, oskudan da bi mogli zastupati) manjinu, to jest zastupnik na zajam?eno mjesto u Hrvatskom saboru i ?elnici Talijanske unije u Rijeci.

Datum objave na Facebook-u: 19. kolovoza 2020.

11. NEKRETNINA U BUJAMA. 1996. godine, u korist Talijanske osnovne škole iz Buja (?iji je osniva? i vlasnik bilo hrvatsko Ministarstvo obrazovanja i športa do 29. studenoga 2001., a od tada je Istarska županija), Talijanska unija sa sjedištem u Rijeci je kupila nekretninu (katastarska ?estica br.553, zgrada od 611 m2, za iznos od 249.965,14 eura), je platila pripadaju?e poreze (u iznosu od 14.963,90 eura) i kupila je hotelsku opremu (za iznos od 17.817,40 eura) od trgova?kog društva “Digitron” iz Buja. Stoga je, zahvaljuju?i talijanskim poreznim obveznicima, utrošen iznos od 282.746,44 eura za nekretninu koju (osim razdoblja u kojem ju je škola koristila tijekom izgradnje nove Talijanske osnovne škole u Bujama, koja je sve?ano otvorena 2005.) od tada do danas, koristi proizvo?a? vina (u po?etku su se donji katovi koristili kao podrum) koji ju sada u potpunosti zauzima i to besplatno (na osnovu dostupnih neslužbenih podataka). Spontano, name?e se pitanje: predstavnici vlasnika (Talijanske unije iz Rijeke), primatelja (Talijanske osnovne škole iz Buja), financijera (talijanske države, tj. Ministarstva vanjskih poslova i Narodnog sveu?ilišta u Trstu) i revizori koje su oni imenovali, i svi oni zajedno koji su vrlo dobro pla?eni, zahvaljuju?i poreznim obveznicima, što su do danas u?inili po tom pitanju, osim što su postupili s nemarom, nepažnjom, neodgovornoš?u?

Datum objave na Facebook-u: 3. rujna 2020.

12. DOPIS KOJI “DE FACTO” JE PRIZNAVANJE KRIVICE. Dana 15. studenoga 2016. (klasa: 910-01/2016-209/1, urbroj: 2170-67-05-16-64), tadašnji predsjednik Izvršnog odbora Talijanske unije, Maurizio Tremul, dostavio je dopis Zajednici Talijana Bale u vezi s financijskim izvještajima i ra?unovodstvenom dokumentacijom. U dopisu, izme?u ostalog (u to?kama 4. i 5.), je navedeno da je Talijanska unija uplatila Zajednici Talijana Bale tri godišnja financijska iznosa iz “fondova neutrošenih sredstava”, i to: -15. ožujka 2012. iznos od 127.114,48 kuna (16.948,60 eura); -1. velja?e 2013. iznos od 129.676,27 kuna (17.290,17 eura) i -6. velja?e 2014. iznos od 130.531,01 kuna (17.404,14 eura), odnosno sveukupno 387.321,76 kuna (51.642,91 eura). Iako su ti iznosi upla?eni Zajednici Talijana Bale više od dvije i pol godine prije, do tada je Zajednica Talijana Bale (s redovnim fakturama) podnijela financijski izvještaj u iznosu od samo 64.171,72 kuna (8.556,23 eura), a Talijanskoj uniji su nedostajale razne fakture i (iz)ra?uni. Iz dopisa Maurizija Tremula razvidno je da Talijanska unija nije poštivala odluke koje je prethodno donijela, pa ?ak ni one Koordinacijskog odbora za aktivnosti u korist talijanske manjine u Sloveniji i Hrvatskoj. U slu?aju Zajednice Talijana Bale, Talijanska unija nastavila joj je dodjeljivati/upla?ivati financijska sredstva, iako potonja nije izvještavala o prethodno primljenim financijskim sredstvima; i do danas nastavlja primati financijska sredstva, ?ak i ako nije podnijela financijske izvještaje (s dostavom faktura, ra?una ili druge prate?e ra?unovodstvene dokumentacije koja dokazuje nastale troškove) za sredstva primljena u 2012., 2013. i 2014. godini. S tim u vezi, mora se postaviti pitanje zašto revizor, kojeg je imenovalo talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje radi provjere rada Talijanske unije, nije poduzeo nikakvu mjeru radi otklanjanja ove nepravilnosti. Pretpostavlja se da se navedeni problem, me?utim, nije odnosio samo na Zajednicu Talijana Bale. Vezano uz “fondove neutrošenih sredstava”, valja napomenuti da je talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, 9. velja?e 2012. i 31. prosinca 2012. godine, Talijanskoj uniji uplatio iznos od 1.894.421,60 eura kao potporu institucionalnim aktivnostima Zajednica Talijana. Nadalje, valja napomenuti da u odlukama tadašnjeg Izvršnog odbora, zadužene i odgovorne osobe za upravljanje navedenim “fondovima neutrošenih sredstava” bile su ?lanica izvršnog tijela i odgovorna osoba za sektor “Koordinacija Zajednica Talijana", Rosanna Bernč (tada tako?er i predsjednica Zajednice Talijana Bale) i tajnik Izvršnog odbora, Marin Corva (današnji predsjednik Izvršnog odbora), dok je glavna tajnica uprave bila Christiana Babi? (sadašnja glavna urednica dnevnih novina “La Voce del Popolo"), a predsjednici Talijanske unije bili su Furio Radin i Maurizio Tremul. Jednostavno re?eno, Maurizio Tremul i Furio Radin iskoristili su gotovo 2 milijuna eura iz “fondova neutrošenih sredstava” uz odobrenje talijanskog Ministarstva vanjskih poslova i me?unarodne suradnje a kako bi ih raspodijelili Zajednicama Talijana. Sve je u?injeno prije unutarnjih izbora Talijanske unije koji su održani 29. lipnja 2014. Rukovodstva Zajednica Talijana bila su oduševljena, jer su pored redovnih sredstava iskoristili dodatna 2 milijuna eura za svoje unutarnje potrebe, zajedni?ke i kolektivne i / ili osobne i posebne potrebe. Stoga, dopis Maurizia Tremula otkriva “loše upravljanje” talijanskim financijskim resursima od strane vodstva Talijanske unije. Dopis “de facto” priznavanje je krivnje. I ovaj na?in upravljanja sredstvima od strane Maurizija Tremula i Furia Radina (tj. uz njihov nedostatak nadziranja prema Zajednicama Talijana i onima koji ih podržavaju na izborima) tako?er dovodi do nepravilnosti ili bolje re?eno do “lošeg upravljanja” (u Balama kao i ranije u EDIT-u). Vjerojatno postoje i drugi slu?ajevi ove vrste, ali s istima nismo upoznati jer svi šute, a pogotovo oni koji imaju neku osobnu korist. Zaklju?no, ako je financijer, talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i me?unarodne suradnje, malo zainteresiran za gore navedeno, onda nam jednostavno preostaje samo da sve zapišemo za potomstvo.

Datum objave na Facebook-u: 23. rujna 2020.

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 28 Settembre 2020 19:30
 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.