Home Appunti - Bilješke Zamjeniku na?elnika/gradona?elnika/župana izabranom iz reda pripadnika nacionalne manjine dodijeljena uloga fikusa
Errore
  • XML Parsing Error at 1:735. Error 9: Invalid character
PDF Stampa E-mail
Scritto da Zilli   
Giovedì 03 Dicembre 2020 06:59

Do 2013. godine, u svim izbornim postupcima na razini jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave postupalo se po izbornim pravilima koja su uklju?ivala aktivno i pasivno bira?ko pravo svih gra?ana, neovisno o nacionalnoj pripadnosti, sa zajedni?kim kandidaturama, izbornim listama i zajedni?kim izborom, odnosno istodobno, na isti na?in i po istom postupku, bilo za ?lanove predstavni?kih tijela bilo za na?elnike/gradona?elnike/župane i njihove zamjenike na neposrednim izborima. U skladu sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, u jedinici lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, u kojoj se prema odredbama istog Ustavnog zakona treba osigurati srazmjerna zastupljenost ?lanova njenog predstavni?kog tijela iz reda pripadnika nacionalnih manjina, osigurava se zastupljenost predstavnika nacionalne manjine u njenom izvršnom tijelu (?lanak 22.).  

Zakonom o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi i Zakonom o lokalnim izborima, koji su doneseni krajem 2012., a primijenjeni na lokalnim izborima 2013. i 2017. godine, propisana su druga?ija izborna pravila. Navedenim Zakonima propisani su razli?iti na?ini i postupci za izbor na?elnika/gradona?elnika/župana i njihovog(ih) zamjenika. Naime, svi gra?ani-bira?i imali su pravo da na jednom izbornom listi?u odaberu kandidata za na?elnika/gradona?elnika/župana i njihovog(ih) zamjenika, dok su pripadnici nacionalnih manjina imali pravo i mogu?nost da na posebnom izbornom listi?u izaberu kandidata za zamjenika iz reda pripadnika nacionalne manjine kojoj i oni pripadaju. Na osnovi tako ste?enog razli?itog izbornog legitimiteta, propisane su i razli?ite ovlasti u odnosu na zamjenike na?elnika/gradona?elnika/župana ako je mandat op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana prestao nakon isteka dvije godine mandata, to jest u tom slu?aju:

-zamjenik koji obnaša dužnost op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana je zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s op?inskim na?elnikom, gradona?elnikom, odnosno županom, te koji tako postaje izvršno tijelo i ima sva prava i dužnosti op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana; dok

-za zamjenika op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana kojeg se bira iz reda pripadnika nacionalne manjine ta mogu?nost nije niti uzeta u obzir a kamo li propisana. Sasvim je o?igledno da se navedenim odredbama propisuju dvije kategorije zamjenika op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana (zamjenik koji se sa ?elnikom kandidira i iznimno može postati izvršno tijelo i obnašati dužnost op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana, u slu?aju njegovog prestanka mandata koji je nastupio nakon isteka dvije godine, te zamjenik izabran iz reda pripadnika nacionalne manjine ?ija je kandidatura samostalna/posebna a ovlasti umanjene), i time se diskriminira zamjenika op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana izabranog iz reda pripadnika nacionalne manjine, a navedeno se predstavlja kao „pozitivna diskriminacija“, jer se pripadnicima nacionalne manjine omogu?uje da glasaju i za  na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana i za zamjenika iz njihovih redova (a nebitna je ?injenica da je pritom navedena funkcija svedena na ukrasnu i po?asnu ulogu, to jest ulogu bez ikakve ovlasti!).

Obzirom da izvršno tijelo jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave u op?ini je op?inski na?elnik, u gradu gradona?elnik, a u županiji župan, a iznimno izvršno tijelo je i zamjenik koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s op?inskim na?elnikom, gradona?elnikom, odnosno županom, kada dužnost op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana obnaša ako je mandat istih prestao nakon isteka dvije godine, postavljaju se pitanja:

-kako je mogu?e da zamjenik op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana izabran iz reda pripadnika nacionalne manjine obnaša dužnost predstavnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu ako nije ?lan istog izvršnog tijela?

-kako je mogu?e da zamjenik op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana izabran iz reda pripadnika nacionalne manjine predstavlja svoju nacionalnu manjinu u tijelu kojeg ?ini jedna jedina osoba (na?elnik, gradona?elnik, odnosno župan), te iznimno (zamjenik koji je izabran zajedno s op?inskim na?elnikom, gradona?elnikom, odnosno županom) druga osoba?

No, obzirom da izvršno tijelo ?ini jedna jedina osoba (odnosno op?inski na?elnik, gradona?elnik ili župan), zamjenik izabran iz reda pripadnika nacionalne manjine trebao bi obnašati dužnost predstavnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu, odnosno trebao bi biti predstavnik svoje manjine u glavi na?elnika, gradona?elnika ili župana. Ingeniozno! Postoji medicinski termin stanja kada u istom tijelu kao da žive dvije osobe: shizofrenija! Nadalje, navedenim Zakonima nije predvi?ena/propisana mogu?nost da op?inski na?elnik, gradona?elnik, odnosno župan bude iz reda pripadnika nacionalne manjine: naravno, a zašto bi i bio?! Ta on je samo ro?en u Hrvatskoj, živi i pla?a poreze u njoj oduvijek i ima hrvatsko državljanstvo!? Rije? je o o?itom primjeru pokušaja getoizacije i politi?ke marginalizacije nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i najblaže re?eno nacionalne se manjine u skoroj budu?nosti mogu nadati tek ve?erima poezije ili tjednu gastronomske i ine kulture u vlastitom mjestu koje ?e otvoriti “ukrasni” zamjenik ?elnika tog grada, op?ine ili županije.

Budu?i da navedeno sadašnje zakonsko stanje na snazi je bilo nedovoljno jasno, prijedlozi Zakona o lokalnoj i podru?noj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima, koji su upravo u postupku e-savjetovanja (do 23. studenoga 2020), predstavljaju daljnji i još gori korak u kršenju ste?enih prava nacionalnih manjina, ne osiguravaju zaštitu i promicanje stvarne jednakosti nacionalnih skupina koje su u nepovoljnijem položaju kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, odnosno predstavljaju izravnu diskriminaciju jer stavljaju u nepovoljniji položaj pripadnike nacionalnih manjina i samo od njih izabranih predstavnika u odnosu na druge osobe u usporedivoj situaciji. Imaju?i na umu navedeno jer nisu u cilju poboljšanja položaja nacionalnih manjina imaju se smatrati segregacijom jer predstavljaju prisilno i sustavno razdvajanje osoba po nacionalnoj osnovi.

U prijedlozima se propisuje da dva zamjenika i nadalje ima župan u županiji koja ima više od 250.000 stanovnika i gradona?elnik u gradu koji ima više od 100.000 stanovnika, da jednog zamjenika ima župan u županiji koja ima do 250.000 stanovnika te gradona?elnik u gradu koji ima preko 35.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije (neovisno o broju stanovnika), te da ovdje je rije? o zamjenicima gradona?elnika i župana koji se biraju zajedno s njima. To zna?i da op?inski na?elnik i gradona?elnik jedinice lokalne samouprave koja ima manje od 35.000 stanovnika više nema zamjenika koji se bira zajedno s njima. U navedenim prijedlozima osigurava se pravo na zastupljenost nacionalne manjine u izvršnom tijelu jedinice lokalne samouprave i podru?ne (regionalne) samouprave, ali to se pravo svodi, odnosno svedeno je na ukrasnu i po?asnu ulogu, to jest ulogu bez ikakve ovlasti. U sadašnjim važe?im zakonskim odredbama, „op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana u slu?aju duže odsutnosti ili drugih razloga sprije?enosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa statutom, te op?inski na?elnik, gradona?elnik i župan, u skladu sa statutom, može obavljanje odre?enih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, a pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana, jer povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana za njihovo obavljanje“ (?lanak 43, važe?eg Zakona o lokalnoj i podru?noj -regionalnoj- samoupravi). U prijedlozima Zakona koji su u postupku e-savjetovanja, ide se korak dalje i utvr?uje da „gradona?elnika, odnosno župana koji ima zamjenika u slu?aju duže odsutnosti ili drugih razloga sprije?enosti u obavljanju njegove dužnosti, zamjenjuje zamjenik koji je izabran zajedno s njim, u skladu sa statutom, te da gradona?elnik, odnosno župan koji ima zamjenika, u skladu sa statutom, može obavljanje odre?enih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku koji je izabran zajedno s njim, a pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa gradona?elnika, odnosno župana, jer povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost gradona?elnika, odnosno župana za njihovo obavljanje“ (?lanak 18. prijedloga zakona kojim se mijenja ?lanak 43. Zakona na snazi). Navedeno zna?i da se ovlasti propisuju samo za zamjenika gradona?elnika i župana koji je izabran zajedno s njima, a nikakve ovlasti nisu više propisane za zamjenika op?enito, odnosno za zamjenika izabranog iz reda pripadnika nacionalne manjine. Prijedlozi zakona utvr?uju da ako za vrijeme trajanja mandata op?inskog na?elnika i gradona?elnika koji nemaju zamjenika nastupe okolnosti zbog kojih su isti onemogu?eni obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga sprije?enosti, predstavni?ko tijelo imenovat ?e privremenog zamjenika op?inskog na?elnika, odnosno gradona?elnika iz reda svojih ?lanova, a koji je onemogu?en dalje obavljati svoju dužnost ?lana predstavni?kog tijela dok je privremeni zamjenik op?inskog na?elnika, odnosno gradona?elnika, a kao privremeni zamjenik je ovlašten obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje op?ine, odnosno grada, te za vrijeme zamjenjivanja op?inskog na?elnika, odnosno gradona?elnika ostvaruje prava op?inskog na?elnika, odnosno gradona?elnika, to jest izvršnog tijela. Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku op?inskog na?elnika, gradona?elnika, odnosno župana izabranom iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat ?e se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Imaju?i u vidu predložena zakonska rješenja, na temelju kojih zamjenik na?elnika/gradona?elnika/župana biran iz reda pripadnika nacionalne manjine nema nikakvu ovlast, nadležnost, obavezu, zada?u i njegova je funkcija svedena na ukrasnu i po?asnu ulogu, moglo bi se ustvrditi da je zakonodavac crpio inspiraciju iz skoro tridesetogodišnjeg obnašanja funkcije zastupnika talijanske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Smatramo neutemeljenim i neprihvatljivim da se pravo na zastupljenost pripadnika nacionalne manjine u izvršnom tijelu sa ciljem da se aktivno uklju?i i zauzme u upravljanju s prostorom i resursima jedinice lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave svede na puku formalnost i obi?no uhljebljenje jednog pripadnika nacionalne manjine sa zadatkom da posluži kao posljednji Mohikanac u svom rezervatu, to jest kao eksponat interesantan radi oboga?enja turisti?ke ponude turistima i radi dobivanja politi?kih poena od europskih politi?ara, jer se tobože ?ini sve mogu?e i nemogu?e u zaštiti (autohtone) nacionalne manjine.

 
hrvatskiitaliano

Manifesti

Vox populi

Il sito web č indipendente, in costante aggiornamento e soggetto ad ampliamento. Questo spazio č libero, gratuito e a disposizione di tutti coloro che vogliono rendere pubblica la propria opinione e che, purtroppo, non sono riusciti ad ottenere un riscontro positivo da parte dei mezzi d'informazione presenti sul territorio istro-quarnerino.

I pareri, le proposte, le idee, i commenti vanno inviati alla seguente e-mail:

voxpopuli@silvanozilli.com

 


Get the Flash Player to see this player.